Landbrukstakst

Geilo Takst AS
Landbrukstakst    –   NTF Takstmann         sertifisert takstmann og medlem  i Norsk Takst                           

Landbrukstakst .                Geilo Takst

Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdien innenfor konsesjonslovens begrensninger.

Taksering av landbrukseiendommer  Landbrukstakst Geilo Hol Ål Nore og Uvdal

Taksering og verdsetting av landbrukseiendommer utføres av godkjent takstmann. Takstmannen er sertifisert for taksering av landbrukseiendommer og medlem i Norges Takseringsforbund, nå Norsk Takst.  Forbundet følger kontinuerlig opp med informasjon igjennom rundskriv, fagdager og etterutdanningskurs, slik at takstmann hele tiden er oppdatert i faget.  

Det er foretatt en spørreundersøkelse blant alle landbrukstakstmenn i Norge om den generelle tilstand på landbrukseiendommer, utført av Norsk Takst:  Det viser at det foreligger ofte foreldet takst:  Her foreligger deler av resultatet av undersøkelsen i Norsk Takst

Landbrukstakst er en takst (verdisetting) av en landbrukseiendom hvor hele eiendommen blir taksert.  Dette gjelder både utmark, skog, dyrka mark og bygningene som er på eiendommen.

Verdisetting av landbrukseiendom (gårdsbruk) har man behov for ved:

Salg av eiendommen

Verdisetting av eiendommen ved eiendomsoverdragelse.

Odelstakst

Verdisetting av eiendommen ved arveoppgjør

Ved opptak eller refinansering av lån på eiendommen

Konsesjonstakst.

Ref: Norsk Takst Landbrukstakst

«Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer å sette verdi på eiendommen innenfor ulike formål som salg, lån, skifte, odelsskjønn, ekspropriasjon med mer. Spesialister i Norsk takst kjenner reglene som må følges.

Salg som trenger konsesjonsbehandling samt ved lånopptak på eiendom er det konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks og matdepartementet som er styrende for verdivurderingen.

Ved ansettelse av markedsverdi; som ved salg og belåning skal eiendommen vurderes utfra markedsverdi, men ikke settes høyere enn retningslinjene som konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet gir.

I odelsløsningssaker fastsettes eiendommens verdi etter odelsloven. Ved grunnavståelse ved ekspropriasjon er det ekspropriasjonsloven som er gjeldene.

Geilo Takst utfører takst av landbrukseiendommer i Hol, Geilo, Dagali, Ustaoset, Ål, Gol, Nesbyen, Hemsedal, Gulsvik, Flå i Hallingdal samt Nore og Uvdal, Rødberg og Tunhovd i Numedal