Tilstandsrapport

Geilo Takst AS
Tilstandsrapport i Hol, Ål, Nore og Uvdal,  Gol, Hemsedal, Nesbyen, Gulsvik og Flå  

Kontakt:  97 18 20 20   eller  90 20 69 13 .  E-mail : post@geilotakst.no 
Geilo Takst   Medlem i Norsk takst

Tilstandsrapport  

som brukes ved salg av eiendom og 

utføres i Hol, Geilo, Ål, Nore og Uvdal, Hemsedal, Gol, Nesbyen, Gulsvik og Flå som er vårt nærområde

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen, hytten, leiligheten, landbrukseiendommen, eller næringseiendommen.

Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet og er uavhengig av markedskonjukturene.

Verditakst med tilstandsrapport

i Hol, Geilo, Ål, Nore og Uvdal, Nesbyen, Gulsvik, Flå, Gol, Hemsedal

Kombinasjonen av disse to rapportene benyttes ofte i forbindelse med salg av bolig/næringseiendom.

TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER

Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte.

Krav til selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt

Tilstandsrapport Hol, Geilo, Ål,  Nore og Uvdal, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Gulsvik, Flå

Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.

Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte.

Tilstandsrapporten

 Hol, Geilo, Ål,  Nore og Uvdal Gol  Hemsedal  Nesbyen Gulsvik  Flå

er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner.

Tilbakeholdt eller uriktig informasjon

som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt.

Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

GEILO TAKST  SINE TAKSTMENN ER SERTIFISERTE I DET NORSKE VERITAS

for utarbeidelse av boligsalgsrapport/tilstandsrapport spesielt ved eiendomssalg i Hol, Geilo, Ål, Nore og Uvdal, Nesbyen, Gulsvik, Flå, Gol, Hemsedal

TAKSTRAPPORTEN

Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler. Eventuelt angitt låneverdi er en forsiktig
ansatt markedsverdi.

OM TAKSERINGSFORETAK

Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN

Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter.

Sertifiseringsmerke 

markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

RAPPORTENS STRUKTUR

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi.

Byggtekniske tilstandssvekkelser

   angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:

– Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
– Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
– Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
– Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)

TG0

angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN

NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.

I praksis betyr dette at gjennomføringen

av befaringen begrenses som følger:
– Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)

Inspeksjon

blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.

Flater som er skjult av snø

eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.

Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.

Yttertak

inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.

Uinnredede

kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
– Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.

Våtrom

og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.

LEVETIDSBETRAKTNINGER

Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler.

Normal levetid er angitt generelt

og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk.

Levetiden kan variere

noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn.

Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet

før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp.

Foreldelse

Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Les mer om tilstandsrapporten under Norsk Takst

Tilstandsrapport Hol, Ål, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Gol, Hemsedal
NORSK TAKST