Geilo Takst

Bygningsingeniør/sertifisert TakstmannMNTF med 15 års erfaring som takstmann, utfører eiendomstakser på Geilo, Hol, Ål, Nore og Uvdal, Nesbyen, Hemsedal og Flå, lokalkjent i Hallingdal og Numedal.

Eiendomstakst

Vi takserer hytter, boliger, leiligheter, tomter, landbrukseiendommer og mindre næringseiendommer m.m

Vi jobber med taksering i vårt nærområde, er lokalkjente, kjenner markedet og har lang erfaring i bransjen.  Lokalkunnskap er helt avgjørende for taksten.

Som autorisert medlem av Norges Takseringsforbund, nå NORSK TAKST, etter sammenslåingen med NITO, settes det krav til oss.  Vi må holde oss ajour ved jevnlig å etterutdanne oss.

En profesjonell takstmann er en fri og uavhengig fagmann med strenge krav til egen integritet og faglig kompetanse, og som evner å formidle dette på en lett fattelig måte.

Det er trygt å få takst fra oss:  Vi er dekket av NTF s sine felles forsikringsvilkår.  Det er en garanti for deg som kunde.

Rask levering – Høy kvalitet.

Man må ha bestått eksamen ved takstmannskolen og være sertifisert for å bli medlem i NTF, som er Norges eldste og mest tradisjonelle takseringsforbund med over 1600 medlemmer.

Vi er direkte knyttet opp via internet mot Norges offisielle grunnbok, eiendomsregisteret, som inneholder bl.a. opplysninger om hjemmel, pengeheftelser, servitutter, og andre forpliktelser som påhviler den enkelte eiendom.  Vi kan tilby bekreftede og ubekreftede utskrifter fra disse registre.

Arvetakst

Arvetakst

ARVETAKST  Hol-Ål-Nore og Uvdal

Vi utfører arvetakst Hol-Ål-Nore og Uvdal Geilo-Nesbyen-Flå-Hemsedal og Gol i forbindelse med overføring av eiendom til neste generasjon, i forbindelse med skifte m.m. Kontakt oss hvis det er behov for hjelp til utregning av boplikt m.m i forbindelse med eiendomsoverdragelse.

Arv kan være et ømfintlig tema

De største verdiene i et arveoppgjør er ofte knyttet til fast eiendom.  Det er ikke alltid enkelt å fordele hus og hytte uten at det oppstår konflikter.  Men det er mulig å planlegge arveoppgjør, og dermed gjøre dem mindre friksjonsfylte.

Geilo Takst utfører arvetakst av boliger, hytter, leiligheter, landbrukseiendommer, mindre næringsbygg i Hol, Geilo, Dagali, Ustaoset, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal samt Nore og Uvdal, Rødberg og Tunhovd i Numedal

Norsk Takst
NORSK TAKST
arvetakst Hol - Ål - Nore og Uvdal
Det Norske Veritas

Boligsalgsrapport

Geilo Takst ASBoligsalgsrapport  Hol – Ål – Nore og Uvdal

Boligsalgsrapport i Hol – Ål – Nore og Uvdal.    Takserer også i Nesbyen, Gol, Flå og Hemsedal. Rapporten er resultatet av samarbeidet mellom takstorganisasjonene i Norge.  Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen, og gir en god oversikt over byggets tilstand.  Kan evt. leveres med verdivurdering eller arealberegning.

Boligsalgsrapport fra Norsk takst er basert på NS 3600

Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.
I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges.

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.
Lett å gjøre seg kjent med de viktigste forholdene ved boligen

Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir således systematisk og grundig informasjon om de viktige forholdene ved en bolig.

For enkel lesbarhet har boligsalgsrapporten et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter fremgår. Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjon på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen.

Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.  Viser ellers til nærmere beskrivelse under Norsk Takst

Geilo Takst utfører boligsalgsrapport av boliger, hytter, leiligheter, landbrukseiendommer, mindre næringsbygg  Geilo, Dagali, Ustaoset, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal , Rødberg, Tunhovd i Numedal

Boligsalgsrapport Hol - Ål - Nore og Uvdal
Det Norske Veritas

Verdi- og lånetakst

Geilo Takst AS

VERDI- OG LÅNETAKST  HOL –  ÅL  

Verdi- og lånetakst Hol-Ål – Nore og Uvdal – Geilo – Hallingdal, Nesbyen, Flå.  Verditaksten vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen.  Verditakst utføres på bolig, hytte leilighet, landbrukseiendom, mindre næringseiendom m.m

Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt boligen/eiendommen er m.m.

Geilo Takst utfører verdi- og lånetakst i forbindelse med lån, skifte, boligsalg, hyttesalg, skilsmisser m.m .  Verditakst utføres i Hol, Geilo, Ål, Gol, Nesbyen, Hemsedal, Flå i Hallingdal.

NTF Takstmann  – NORSK TAKST –   NITO  takst

Kontakt:  97182020  eller  90 20 69 13   E-mail: post@geilotakst

Tilstandsrapport

Geilo Takst AS
Tilstandsrapport i Hol, Ål, Nore og Uvdal,  Hemsedal, Nesbyen og Flå  

Kontakt:  97 18 20 20   eller  90 20 69 13 .  E-mail : post@geilotakst.no

Tilstandsrapport  

som brukes ved salg av eiendom og 

utføres i Hol, Ål, Nore og Uvdal, Hemsedal, Nesbyen og Flå som er vårt nærområde

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen, hytten, leiligheten, landbrukseiendommen, eller næringseiendommen.

Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet og er uavhengig av markedskonjukturene.

Verditakst med tilstandsrapport

i Hol, Ål, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Gol, Hemsedal

 

Kombinasjonen av disse to rapportene benyttes ofte i forbindelse med salg av bolig/næringseiendom.

TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER

Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte.

Krav til selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt

Tilstandsrapport Hol  Ål  Nore og Uvdal, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå

 

 

Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.

Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte.

Tilstandsrapporten

 Hol Ål Nore og Uvdal Gol  Hemsedal  Nesbyen  Flå

er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner.

Tilbakeholdt eller uriktig informasjon

som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt.

Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

GEILO TAKST  SINE TAKSTMENN ER SERTIFISERTE I DET NORSKE VERITAS

Tilstandsrapport Hol, Ål, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Gol, Hemsedal
DNV-GL

for utarbeidelse av boligsalgsrapport/tilstandsrapport spesielt ved eiendomssalg i Hol, Ål, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Gol, Hemsedal

 

 

TAKSTRAPPORTEN

Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler. Eventuelt angitt låneverdi er en forsiktig
ansatt markedsverdi.

OM TAKSERINGSFORETAK

Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN

Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter.

Sertifiseringsmerke 

markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

RAPPORTENS STRUKTUR

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi.

Byggtekniske tilstandssvekkelser

   angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:

– Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
– Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
– Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
– Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)

TG0

angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN

NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.

I praksis betyr dette at gjennomføringen

av befaringen begrenses som følger:
– Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)

Inspeksjon

blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.

Flater som er skjult av snø

eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.

Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.

Yttertak

inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.

Uinnredede

kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
– Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.

Våtrom

og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.

LEVETIDSBETRAKTNINGER

Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler.

Normal levetid er angitt generelt

og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk.

Levetiden kan variere

noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn.

Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet

før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp.

Foreldelse

Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Les mer om tilstandsrapporten under Norsk Takst

Geilo Takst utfører tilstandsrapport av boliger, hytter, leiligheter, landbrukseiendommer, mindre næringsbygg i Hol, Geilo, Dagali, Ustaoset, Ål, Gol, Nesbyen, Flå i Hallingdal og Nore og Uvdal, Rødberg, Tunhovd i Numedal

Tilstandsrapport Hol, Ål, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Gol, Hemsedal
NORSK TAKST